Общи условия

Въведение

Настоящото споразумение съдържа пълните Общи условия , които се отнасят до Вас за всички дейности, които извършвате в нашия сайт. Като използвате или пазарувате от този сайт, Вие се съгласявате да се обвържете с неговите изисквания за ползване и трябва да отговаряте за това. Настоящото споразумение описва и обхваща цялото споразумение между нас и Вас, и замества всички предишни или едновременни споразумения, декларации, гаранции и разбирания по отношение на сайта и неговото съдържание, предвидени от или чрез http://www.ribolovenbilet.com, както и предмета на това споразумение.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „БГ ФИШИНГ“, гр. Трявна, ул. Бачо Киро 10, ЕИК 203825725, представлявано от Николай Михайлов Лаков , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.ribolovenbilet.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: Риболовен Билет

2. Седалище и адрес на управление: гр. Трявна ул. Бачо Киро 10

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Трявна ул. Бачо Киро 10

4. Данни за кореспонденция: гр. Трявна ул. Бачо Киро 10 Email:contact@ribolovenbilet.com, тел: +359 897920883

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203825725,

6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 413622

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.ribolovenbilet.com , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

2. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

4. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5.
(1) Ползвателите
сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://www.ribolovenbilet.com или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, след което между Ползвателя  и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

(7) При регистрация Ползвателят на сайта гарантира, че не пренася ‘червеи” или вируси, или какъвто и да било код с деструктивна натура.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

Чл.9. На Ползвателя се забранява да:
(1) публикува невярна, неточна, подвеждаща, или с клеветническо съдържание информация

(2) предприема всякакви действия, които могат да повредят системата за рейтинг

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 10. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес http://ribolovenbilet.com

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 11. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура: 

(1) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ;

(2) Предоставяне на данни необходимите данни за издаване на услугата или стоката, както и данни за извършване на доставката;

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 12. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 13. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.  

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 14. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 15. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 16. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 17. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца. 

Чл. 19. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 20. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

Чл. 21. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли"

Информацията, която събираме от Вас може да се използва по няколко от следните начини:

1) За да персонализираме посещението Ви. Вашата информация ни помага по-добре да отговорим на Вашите индивидуални нужди

2) Да подобрим нашия сайт. Ние непрекъснато се стремим да подобрим нашия сайт въз основа на информация и обратна връзка, която получаваме от Вас.

3) Да подобрим обслужването на клиентите. Вашата информация, помага на центъра за обслужване на клиенти по-ефективно да отговори на Вашите заявки и запитвания.

4) За обработка на транзакции. Вашата информация, независимо дали е публична или частна, няма да се продава, обменя, прехвърля, или дава на която и да е друга фирма за каквато и да е причина, без Вашето съгласие, различна от тази с изричната цел за предоставяне на закупения продукт или исканата услуга.

5) За да изпращаме email-и. Адресът на електронната поща, която предоставяте за обработка на поръчката, може да се използва, за да Ви изпратим информация и обновления, свързани с Вашата поръчка, в допълнение към получаване на новини, актуализации, свързани с продукта или услугата, информация и др.

Как защитаваме Вашата информация?

Ние прилагаме различни мерки за сигурност за поддържане на безопасността на Вашата лична информация, когато правите поръчки.

Предлагаме използването на защитен сървър. Всяка предоставена чувствителен / кредитна информация се предава чрез Secure Socket Layer (SSL) технология, след което е кодирана в базата данни на доставчиците на нашия портал за плащане и е достъпна само за лицата, упълномощени със специални права за достъп до такива системи и строга поверителността на информацията.

След транзакцията, Вашата лична информация (данни за кредитни и дебитни карти) Няма да се съхранява на нашите сървъри.

Използваме ли Cookies?

На кратко - Да. Какво представляват coockies? Cookies са малки файлове, които определен сайт или негови доставчици изпращат до Вашия компютър, чрез Вашия уеб браузър (ако позволите), които дават възможност на сайта или на доставчиците на системи, да разпознаят Вашия браузър и да запомнят определена информация.

Cookies ни помагат да запомним и обработим артикулите във Вашата количка, както и да запазим Вашите предпочитания за бъдещи посещения.

Разкриваме ли информация някаква информация на външни лица?

Ние не продаваме, търгуваме или прехвърляме Вашата лична информация на външни лица. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в управлението на нашия уебсайт, провеждането на нашия бизнес процес, или които обслужват Вас, тогава когато предварително тези трети страни са се съгласили да пазят тази информация конфиденциална. Лична информация на посетителите, няма да бъде предоставена на други страни, за маркетинг, реклама, или други цели.

Трети страни.

По наша преценка, ние можем да включваме или предлагаме продукти на трети страни или услуги на нашия сайт. Тези сайтове на трети страни имат отделни и независими политики за защита на личните данни. Затова ние не носим отговорност за съдържанието и дейности от тези свързани сайтове. Въпреки това, ние се стремим да се защити целостта на нашия сайт и приветстваме обратна информация за тези сайтове.

Вашето съгласие.

Използвайки нашият сайт (www.lagunabg.com), Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност онлайн.

Промени в нашата политика за поверителност

Ако решим да променим нашата политика за конфиденциалност, ние ще публикуваме тези промени на тази страница, и / или ще актуализираме датата на промяна на политика за защита на личните данни по-долу.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 22. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 23. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://www.ribolovenbilet.com/obshti-usloviq-riboloven-magazin-laguna заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 24. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

- в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 25. Ползвателя приема, че всички права, наименования и съдържанието на сайта(включително снимки) предоставени чрез този уеб сайт са собственост на http://www.ribolovenbilet.com и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

 (1) Ползвателя се съгласява, че няма право да променя, адаптира, превежда, изготвя производни копия, декомпилира, конструира обратно, разглобява или по друг начин се опитва да получи изходния код на някоя от нашите услуги, софтуер, или документи, , както и да създадава или да се опитва да създава заместител на услуги и продукти чрез използването на достъпа до сайта или фирмена информация свързана с тях.

XIII.Връзки

Чл.26 Доставчика не е прегледал всички сайтове, свързани с неговата Интернет страница и не носи отговорност за съдържанието на такъв свързан сайт. Използването на такива, свързани уеб сайтове е на собствен риск на потребителя.

XIV. Промени и печатни грешки

Чл. 27 Материалите, включени в уеб сайта на Доставчика може да включват технически, печатни или фотографски грешки. Доставчика не гарантира, че всички от материалите на своя уеб сайт, са точни, пълни, или обновени. Доставчика може да прави промени в материалите, съдържащи се в своя уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчика не поема никакъв ангажимент да актуализира материалите.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 28. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 29. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 30. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 31. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 27.03.2018